علیرضا  کاشانی نیا
برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Ali.Kashaniniya@iauctb.ac.ir
http://A-kashaniniya-elec.iauctb.ac.ir/faculty/index.html